Algemene voorwaarden en algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Acceptatie

Motour gaat ervan uit dat de deelnemer door het inzenden van een boekingsformulier te kennen geeft dat hij/zij zich voldoende op de hoogte heeft gesteld van de aard en het karakter van de betreffende reis, zoals omschreven in de publicaties op de website. Door inzending van het boekingsformulier geeft de deelnemer te kennen op de hoogte te zijn van de Algemene- en Reisvoorwaarden van Motour en deze te accepteren

Aansprakelijkheid

Alle reizigers zijn in het bezit van een geldig rijbewijs voor hun voertuig. Reizigers die een motorreis maken vanuit Motour doen dit te allen tijde onder eigen verantwoordelijkheid. Motour kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongevallen of andere schade. Iedere aansprakelijkheid van Motour voor immateriële, indirecte, gevolg- of bedrijfsschade is uitgesloten.

Routes

Alle routes zijn uitgezet door Motour voor de motor GPS systemen van Garmin en TomTom. (gpx en itn extensie) Deze routes zijn vrijblijvend te rijden.
Hoewel de GPS- en kaartroutes zorgvuldig zijn samengesteld en het rijden van onze routes bijna altijd probleemloos verloopt; kan Motour motorvakantiereizen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze of de weergave daarvan op uw apparaat.
Situaties kunnen sinds de laatste kaart updates zijn gewijzigd en de berekening en weergave van de GPS data vindt plaats op door derden aangeleverde apparatuur en programma's, waarop wij verder geen invloed hebben. Ook instellingen, type en versie van uw GPS apparatuur en ingeladen kaart kunnen van (grote) invloed zijn op de weergave van de routes.
Een GPS apparaat is een hulpmiddel en mag nooit bepalend worden voor uw rijgedrag. Volg daarom niet blindelings uw GPS, maar laat gezond verstand en uw verkeersinzicht altijd de boventoon voeren.

Annuleringen

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, brengt Motour de volgende kosten in rekening voor het deel dat door Motour is verzorgd:
* Tot 8 weken voor reisaanvang: 50% van de reissom
* Tot 5 weken voor reisaanvang: 75% van de reissom
* Korter voor reisaanvang: 100% van de reissom
* We adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Accommodaties

Alle accommodaties die door Motour zijn vastgelegd, zijn met zorg geselecteerd. Indien u kiest voor verblijf op een 1-persoonskamer rekenen we een toeslag. We bieden geen eenpersoonsreizen aan.

Klachten afhandeling

Motour doet haar uiterste best uw vakantie goed en zorgeloos te laten verlopen. Helaas kan het soms voorkomen dat u tijdens uw vakantie met een onvolkomenheid wordt geconfronteerd. We vragen u deze al tijdens de reis aan ons kenbaar te maken en ons de kans te geven om deze waar mogelijk te verhelpen. Of met u nadere afspraken te maken of een eventuele regeling te treffen.
Klachten na afloop van een vakantie zijn vaak "mosterd na de maaltijd". En voor alle betrokken partijen vaak onbevredigend qua resultaat.

Bij Pech

U kiest op de pech of reparatieplaats een gelijkwaardige overnachtingplaats. En stelt de door pech gemiste B and B of het hotel en ons nog dezelfde dag per telefoon in kennis van het feit dat u uw volgende overnachtingplaats door pech niet kunt bereiken.
Motour zal deze eerste overnachting door pech op een niet geplande plaats voor maximaal twee personen achteraf vergoeden tot maximaal 85 euro.
U bent op deze manier dus gratis verzekerd voor deze niet geplande overnachting in geval van pech.
Wel vragen we u om eenmaal terug in Nederland, voor onze administratie het origineel van de rekening van de overnachting en een kopie van de garagerekening toe te sturen. Waarna wij over gaan tot vergoeding zoals omschreven.
Zie ook de procedure zoals op de site in het hoofdstukje "pech onderweg"omschreven. meer info
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring:

Motour motorvakantiereizen gevestigd aan Lievevrouwestraat 23 4611JJ Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.motorvakantiereizen.nl
Lievevrouwestraat 23 4611JJ Bergen op Zoom
J. Schoonbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Motour, motorvakantiereizen. Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Motour verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Kenteken van motorfiets/auto
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Motour verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het inplannen van uw boekingsaanvraag
- Het inboeken van de door u aangevraagde rondreis betreffende de overnachtingen en ferry overtochten
- Het afhandelen van uw betaling
- het toesturen van de reisdocumenten
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Motour neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Motour) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Motour bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Het jaar waarin u de rondreis bij Motour heeft geboekt en wordt uitgevoerd
- Na de periode waarin de rondreis gemaakt is nog 5 jaar waarin we de klant op de hoogte houden van ons aanbod en nieuwsfeiten over onze motorvakantiereizen
- Motour gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Motour zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Motour motorvakantiereizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Motour neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via